Celem Stowarzyszenia jest otaczanie opieką osób niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów oraz świadczenie im pomocy.

Do zadań Stowarzyszenia należy:

 1. podejmowanie inicjatyw społecznych mających na celu wszechstronną pomoc osobom niepełnosprawnym, ich rodzinom i opiekunom,
 2. szerzenie idei integracji osób niepełnosprawnych ze zdrowymi,
 3. prowadzenie działalności charytatywno – opiekuńczej,
 4. pogłębianie formacji religijnej,
 5. promocja i organizacja wolontariatu,
 6. reprezentowanie interesów osób niepełnosprawnych wobec władz publicznych,
 7. podejmowanie zadań z zakresu pomocy społecznej.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele i zadania poprzez:

 1. prowadzenie placówek terapeutycznych, rehabilitacyjnych, opiekuńczych, oświatowych, szkoleniowych, rekreacyjnych i kulturalnych,
 2. organizowanie rekolekcji, dni skupienia, pielgrzymek,
 3. organizowanie obozów, kolonii, wycieczek i turnusów rehabilitacyjnych,
 4. organizowanie imprez kulturalno– rozrywkowych, rekreacyjnych i sportowych,
 5. organizowanie prelekcji, sympozjów, szkoleń,
 6. współpracę z organami administracji publicznej oraz krajowymi i zagranicznymi organizacjami, zwłaszcza działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych, których Stowarzyszenie może być członkiem.

 

spotkanie integracyjne